Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
r. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Elizy Orzeszkowej 1, 60-778 Poznań, NIP
7781423778 informuje, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w
Poznaniu, adres: ul. Elizy Orzeszkowej 1, 60-778 Poznań, NIP 7781423778.
2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z powołanym
Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@wsb.net.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach zawarcia i wykonania umów. Podstawą
przetwarzania danych w takim przypadku jest art. 6 ust 1 pkt b) ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy i
podjęcia działań przed zawarciem umowy.
4. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora w
celach marketingowych podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. udzielona zgoda.
5. Podanie danych ma charakter dobrowolny. Zapewniamy również Państwa, że dane nie będą
sprzedawane lub w inny sposób przekazywane innym podmiotom do celów komercyjnych, chyba, że
osoba, której dane dotyczą udzieli na to zgody.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
a) przez okres 5 pełnych lat obrotowych od czasu rozwiązania, wygaśnięcia lub wykonania danej
umowy, której dane dotyczą;
b) do czasu cofnięcia zgody w przypadku gdy podstawą przetwarzania jest udzielona zgoda;
c) w archiwum Uczelni przez okres 50 lat.
7. Do Pani/Pana danych osobowych w celach niekomercyjnych, mogę mieć dostęp nasze podmioty
przetwarzające jak kancelaria prawna, dostawcy, firmy szkoleniowe, kurierskie i transportowe tylko i
wyłącznie w celu realizacji umów oraz firmy współpracujące przy realizacji kampanii marketingowych.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania.